نمونه رنگ ها

نمونه رنگ های شیشه لاکوبل رنگی:

نمونه رنگ های شیشه متلاک:

نمونه رنگ های شیشه متلوکس: