نمای لامل (کرتین وال)

JamNama

Glass

Product

نمای لامل (کرتین وال)

ساختن دنیای روشنتر

یکی از پرکاربردترین نماهای شیشه ای، نمای لامل (کرتین وال) است. به دلیل سبکی وزن و شفافیت آن، برای نمای ساختمان مورد توجه قرار می گیرد.

نمای لامل (کرتین وال) پوششی است که به صورت مجزا خود یک سازه به حساب می آید، به عبارت دیگر به گونه ای است که تمام وزنی که متحمل می شود فقط وزن خود و نیروی بادی است که به ساختمان وارد می شود.

Photo gallery