نمای اسپایدر

JamNama

Glass

Product

نمای اسپایدر

ساختن دنیای روشنتر

یکی از بهترین و معمول ترین شیشه های مورد استفاده در نمای شیشه، شیشه های بدون فریم اسپایدر است که با اتصالات نقطه ای به سازه متصل می شود. که جزو نماهای مدرن امروزی محسوب می شود.

Photo gallery