شیشه هوشمند

JamNama

Glass

Product

شیشه هوشمند

ساختن دنیای روشنتر

شیشه هوشمند همانطور که از نامش مشخص است، تنها با فشردن یک دکمه در میزان انتقال نور در شیشه تغییر ایجاد می شود و از حالت شفاف به حالت کدر تغییر پیدا می کند.

این نوع از شیشه ها تکنولوژی کریستال مایع که در آنها از استفاده می شود به شیشه هوشمند سوییچ دار معروف است.

Photo gallery