شیشه های ریلی دکوراتیو

JamNama

Glass

Product

شیشه های ریلی دکوراتیو

ساختن دنیای روشنتر

شیشه های ریلی دکوراتیو در طراحی دکوراسیون اداری و فروشگاهی به دلیل نوع طراحی آنها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

این نوع شیشه ریلی برای اجرا در فضا، باید فضای کافی در کناره های درب را دارا باشند تا قابل اجرا باشند. برای زیبا تر شدن و خاص شدن دکوراسیون ها می توان از انواع شیشه های رنگی و یا شیشه های متلاک در اجرای شیشه ها و درب های ریلی دکوراتیو استفاده کرد.

Photo gallery