شیشه نانو خود تمیز شونده

JamNama

Glass

Product

شیشه نانو خود تمیز شونده

ساختن دنیای روشنتر

شیشه نانو خود تمیز شونده، شیشه هایی هستند که سطوح آن ها تمیز می ماند.

همیشه تمیز کردن سطوح نمای ساختمان ها مثل شیشه ها کاری سخت و دشواری است. این نوع شیشه ها همیشه تمیز مانده و نیازی به صرف هزینه و انرژی جهت تمیزی آن وجود ندارد.

Photo gallery