شیشه متلوکس رنگی مات

JamNama

Glass

Product

شیشه متلوکس رنگی مات

ساختن دنیای روشنتر

شیشه های مات اسید اچ ( شیشه متلوکس رنگی مات ) در رنگ های متفاوت به همراه درصدهای متفاوت که برای استفاده در فضاهای داخلی و خارجی با قابلیت خم و نشکن شدن بسیار مناسب هستند.

Photo gallery