شیشه دوجداره

JamNama

Glass

Product

شیشه دوجداره

ساختن دنیای روشنتر

شیشه دو جداره در دو نوع رنگی و ساده شفاف تولید می شود. ویژگی بارز شیشه دو جداره عایق صدا بودن، جلوگیری از ورود سرما و خروج گرما که در نتیجه باعث جلوگیری از هدر رفت انرژی می شود.

این شیشه ها با استفاده از شیشه های 4 یا 6 میلی متر با اسپیسر 1/. میلی متر تا 25 میلی متر تولید می شوند.

Photo gallery