بلوک شیشه ای

JamNama

Glass

Product

بلوک شیشه ای

ساختن دنیای روشنتر

این نوع بلوک شیشه ای در ساختمان های اداری و مسکونی، دکوراسیون های داخلی اداری و مسکونی، رستوران ها، مکان های فرهنگی، هنری و مذهبی مورد استفاده قرار می گیرد.

این بلوک های شیشه ای به دلیل اینکه ضخامت کم تری نسبت به دیوار های آجری سنتی دارد، باعث بیشتر شدن فضای مفید اتاق می شود و هم چنین عایق صوتی و حرارتی بسیار خوبی است.

Photo gallery